Tyhini Bethuna!

by MS Makalima

$9.00

Paperback

Kule ncwadi umdlali ophambili nguSolomzi Mxozwa okhaya likwilokishi iNgangelizwe eMthatha Ekukhuleni kwakhe ufunde kwozikolo iJonguhlanga neSt John’s Esafunda eJonguhlanga kunye nodadewabo uNtombi bahlangene nabantwana bakayise bangaphandle komtshato Ekufundeni kwakhe eWalter Sisulu University udibene nThandeka oye wakhuthaza ngenkonzo Ekugqibeleni uSolomzi uye wamkela uYesu ze watshata noThandeka USolomzi ebesele engutitshala unkosikazi engunontlalontle Enkonzweni uye wonyuselwa wangumfundisi Ubomi bobufundisi khange bubelula kuye ngenxa yokuhendwa ngabantu ababhinqileyo Ekugqibeleni okukrexeza kwakhe kude kwavela nakunkosikazi wakhe Iyonke le nto ibenze nzima ubomi bakhe.

Sorry, supplier out of stock!