u_Alice Ezweni Lezimanga

by DBZ Ntuli

$13.00

Paperback

“Ngaleya,” kusho iKati, likhomba ngesidladla sangakwesokudla, “kuhlala iginiphigi uSozigqoko; ngalaphaya,” likhomba ngesinye isidladla, “kuhlala uNogwaja kaMashi. Ungahamela noma ngumuphi omthandayo, iqiniso nkem ukuthi bayahlanya bobabili.”

“Kepha mina angifuni ukuhlala nabantu abahlanyayo,” kuphawula u-Alice.

“Habe, awukwazi ukukuguqula lokho; kunjalo nje,” kusho iKati, “sonke lapha siyazihlanyela. Ngiyahlanya, nawe uyahlanya, yinto enjalo nje.”

“Wazi kangani ukuthi ngiyahlanya mina?” kubuza u-Alice.

“Kufanele ukuthi uyahlanya,” kusho iKati, “phela ubungasoze weza lapha kwabhlanyayo ungahlanyi.”

5 in-stock!

Usually dispatched within 24 hours.

When do I get it?

Category: