Monna yo Megabaru le Letlapa ke ke Siameng

by Sindiwe Magona

$7.00

Paperback

Mo lefatsheng lengwe le le senh kgakala thata mo malobeng, Katlego le lelapa ka gagwe ba ne ba tshela ka boitumelo, go fitlha go nna le komelelo mo lefatsheng la bona. Batho ba ne ba bolawa ke tlala, e ne ya bolaya go fitlha ba nna basesane ebile le dokgopo tsa bone di tswetse kwantle ebile di bonala le fa ba apere diaparo. Letsatsi lengwe, fa a ne a batlana le sengwe sa go ja se a ka yang ka sone gae gore lelapa la gagwe le je, Katlego o ne a tsamaya kwa sekgweng a batlana ke metswe ya ditlhare…..

Sorry, supplier out of stock!

Category: